اتصل بالمصنع

۹۸۳۱۱۴۵۴۸۴۶۷۶+  

رقم الهاتف

۹۸۹۱۳۸۱۱۳۷۴۷+  مهندس نظافت
۹۸۹۱۳۳۲۶۳۶۲۹+  مهندس رخشاد

عنوان المصنع

اصفهان ، حبیب اباد