تماس با کارخانه

۰۳۱۱۴۵۴۸۴۶۷۶

تماس با مدیریت

۰۹۱۳۸۱۱۳۷۴۷ مهندس نظافت مدیر تولید
۰۹۱۳۳۲۶۳۶۲۹ مهندس رخشاد مدیرعامل

آدرس

اصفهان ، حبیب اباد